• ImageNet Roulette phơi bày mặt tối của AI

    ImageNet Roulette phơi bày mặt tối của AI
    Nhiều ứng dụng liên quan đến AI giúp tạo ra tác động tích cực lên cuộc sống chúng ta. Nhưng ImageNet Roulette không thuộc dạng này, thay vào đó, hệ thống phơi bày mặt tối của AI