• Con người di chuyển như thế nào trong tương lai?

    Con người di chuyển như thế nào trong tương lai?
    Với tham vọng thiết lập một hình thức di chuyển mới, thông minh hơn trong tương lai, Ford đang chuyển dịch kế hoạch của hãng từ giai đoạn nghiên cứu sang thực thi với những bước đi rõ ràng hơn. 
  • Ford tham vọng thay đổi cách thức di chuyển toàn cầu

    Ford tham vọng thay đổi cách thức di chuyển toàn cầu
    Với 25 thí nghiệm trên toàn cầu, Ford đang tỏ rõ tham vọng muốn thay đổi góc nhìn về cách thức di chuyển cũng như giải quyết bốn vấn đề chính: dân số, môi trường, quan điểm và sự ưu tiên của khách hàng